Zgadzam się

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi. Więcej szczegółów w naszej polityce prywatności

Regulamin korzystania z Medycznego Portalu Informacyjnego

 

§ 1

 1. Regulamin określa warunki korzystania z Medycznego Portalu Informacyjnego udostępnianego przez Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Św. Ludwika w Krakowie (zwany dalej Szpitalem).
 2. Medyczny Portal Informacyjny jest środowiskiem komunikacji służącym do wymiany informacji pomiędzy Użytkownikami a Szpitalem.

§ 2

Postanowienia ogólne

 1. Z Medycznego Portalu Informacyjnego mogą korzystać tylko Użytkownicy którzy dokonali rejestracji.
 2. Każdy Użytkownik Medycznego Portalu Informacyjnego zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Użytkowanie Medycznego Portalu Informacyjnego oznacza całkowitą zgodę na przestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Za kompletność i rzetelność danych oraz informacji przekazywanych na strony Medycznego Portalu Informacyjnego odpowiada Użytkownik, który te treści zamieścił.
 5. Szpital nie ponosi odpowiedzialności za dane, które zostały błędnie wprowadzane przez Użytkownika, a w szczególności za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z korzystaniem przez nich z udostępnionych informacji.

§ 3

Rejestracja Użytkownika

 1. Korzystanie z Medycznego Portalu Informacyjnego następuje po:
  1. wypełnieniu formularza rejestracyjnego,
  2. potwierdzeniu rejestracji użytkownika,
  3. autoryzacji użytkownika automatycznej lub za pośrednictwem pracownika Szpitala.

§ 4

Wyrejestrowanie / zawieszenie konta

 1. Szpital może zablokować konto Użytkownika do Medycznego Portalu Informacyjnego ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach:
  1. nieprawidłowego korzystania z Portalu,
  2. otrzymania informacji o niemożności dalszego korzystania z Medycznego Portalu Informacyjnego przez Użytkownika (np. konto użytkownika, który nie ma skończonych 18 lat),
  3. na wniosek Użytkownika.
 2. Odblokowanie zablokowanego konta następuje na wniosek Użytkownika.
 3. Szpital zastrzega sobie prawo do zawieszenia kont Użytkownika, którego działania będą niezgodne z niniejszym Regulaminem.

§ 5

Zasady bezpieczeństwa

 1. Użytkownik ma obowiązek ochrony parametrów konta przed osobami trzecimi.
 2. Użytkownik odpowiada za niewłaściwe posługiwanie się kontem w Medycznym Portalu Informacyjnym, w tym za udostępnienie loginu i hasła osobom trzecim.
 3. Użytkownik jest obowiązany niezwłocznie informować Szpital o każdym przypadku:
  1. nieprawidłowego lub nietypowego działania Medycznego Portalu Informacyjnego,
  2. utraty loginu i hasła,
  3. nieprawidłowego lub nietypowego działania innych Użytkowników lub podmiotów trzecich, dotyczących Medycznego Portalu Informacyjnego lub zawartych w nim danych,
  4. nieautoryzowanego korzystania ze Szpitalnego Portalu Informacyjnego,
  5. wykorzystywania danych zawartych w Medycznym Portalu Informacyjnym przez osoby nieuprawnione lub do celów innych niż określone w niniejszym Regulaminie,
  6. potrzebie wyłączenia dostępu do Medycznego Portalu Informacyjnego.
 4. Zabronione jest umieszczanie treści niezgodnych z obowiązującym prawem, a w szczególności informacji i materiałów mogących naruszyć przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 5. Szpital nie ponosi odpowiedzialności za modyfikację, utratę, jak i za ujawnienie danych wprowadzonych przez Użytkownika do Medycznego Portalu Informacyjnego z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, a w szczególności wskutek utraty lub niewłaściwego zabezpieczenia loginu lub hasła.

§ 6

Funkcjonowanie Medycznego Portalu Informacyjnego

 1. Szpital nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Medycznego Portalu Informacyjnego wynikający z przyczyn naturalnych lub od niego niezależnych.
 2. Szpital zastrzega sobie prawo przerw w pracy Medycznego Portalu Informacyjnego niezbędnych do jego konserwacji lub aktualizacji.

§ 7

Warunki rejestracji do poradni przyszpitalnych

 1. Do poradni, pracowni można umawiać terminy dla pacjentów, którzy w dacie wizyty nie mają ukończone 18 lat.
 2. Do poradni można się rejestrować na podstawie ważnego skierowania (skierowanie fizjoterapię jest ważne 1 miesiąc od momentu wydania skierowania).
 3. Przed zarezerwowaniem terminu za pośrednictwem portalu należy zapoznać się z warunkami wykonania usługi zamieszczonymi na zakładce „Informacje – USŁUGA”. Tylko po spełnieniu tych warunków zaplanowana usługa będzie mogła być zrealizowana.
 4. Pacjent który po raz pierwszy rezerwuje termin do danej poradni w naszym Szpitalu musi wybrać usługę określaną jako „pierwszorazowa”.

§ 8

Przepisy końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie Medycznego Portalu Informacyjnego i stanowi integralną część zawieranej z Użytkownikiem umowy.
 2. Szpital zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmiany obowiązują od dnia opublikowania na stronach Medycznego Portalu Informacyjnego.
 3. Zastosowanie mają przepisy:
  1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)- RODO [Dz.Urz. UE L 119 z 4.05.2016],
  2. Ustawa z 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402),
  3. Ustawa z 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, ze zm.),
  4. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 Nr .90, poz. 631, ze zm.).